ชื่อ - สกุล
นางสาวกรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย
อายุราชการ
17  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป