ชื่อ - สกุล
นางสาวนิตยา  นิลน้อย
อายุราชการ
7  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
ทำหน้าที่
 
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
งานการเจ้าหน้าที่
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)