ชื่อ - สกุล
นางสมพร เกียรติศิริ
อายุราชการ
12 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
ทำหน้าที่
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บธบ.สขาวิทยาการจัดการแขนงบริหารธุรกิจ (การบัญชี)