ชื่อ - สกุล
นางวรรณา ชนะมารจันโท
อายุราชการ
15 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานงานธุรการ 5
ทำหน้าที่
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
นิติศาสตร์บัณฑิต