ชื่อ - สกุล
นางอุบลรัตน์ สุภกุล
อายุราชการ
10 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานงานธุรการ 4
ทำหน้าที่
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บริหารจัดการทั่วไป)