ชื่อ - สกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาพรหม
อายุราชการ
11 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ค.บ. (สังคมศึกษา),ศศ.บ. (บริหารจัดการทั่วไป)