ชื่อ - สกุล
นางสมใจ เอี่ยมสอาด
อายุราชการ
12 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานพัสดุ 5
ทำหน้าที่
หน่วยควบคุม
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป