ชื่อ - สกุล
นางสุมาลี เทียนดี
อายุราชการ
16 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
ทำหน้าที่
หน่วยจัดหาพัสดุ
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป