ชื่อ - สกุล
นางปภัศศรี แก้วสิงห์
อายุราชการ
28 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติงานที่
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์