ชื่อ - สกุล
นายสุรณรงค์ มีมณี
อายุราชการ
32 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
ทำหน้าที่
 
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
กองพัสดุ กรมชลประทาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป