ชื่อ - สกุล
นายสุเทพ ศรีทอง
อายุราชการ
23 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
นายช่างชลปรทาน 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานอาคารสถานที่
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวส.
สาขาวิชา
เกษตรกรรม