ชื่อ - สกุล
นางเกศริน ใจเย็น
อายุราชการ
7 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ทำหน้าที่
ด้านธุรการ สารบรรณ
สังกัด
สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่
งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป