ชื่อ - สกุล
นางสาวสิริพร ปิยะวงศ์
อายุราชการ
2 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยบัญชี
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
งานบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.)