ชื่อ - สกุล
นางจิรา พละสาร
อายุราชการ
9 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยเงินเดือนฯ และทะเบียน
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
งานบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวส.
สาขาวิชา
พณิชยการ (การบัญชี)