ชื่อ - สกุล
นางพิมลพรรณ โพธิ์ศรี
อายุราชการ
6 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยการเงิน
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
งานบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)