ชื่อ - สกุล
นางชัญญา น้อยมะโน
อายุราชการ
23 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบัญชีการเงิน
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
งานบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บธ.บ.การจัดการทั่วไป