ชื่อ - สกุล
ินางไพลี เชียงสาพันธ์
อายุราชการ
18 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
ทำหน้าที่
ด้านธุรการ
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่

งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสระบุรีุ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวส.
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ