ชื่อ - สกุล
ินายไพบูลย์ พันธุ์ศรีวรพงษ์
อายุราชการ
23 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
ทำหน้าที่
บง.คป.สระบุรี
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานสระบุรีุ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการบัญชี