ชื่อ - สกุล
ินายกิตติสาร ปรีชาหาญ
อายุราชการ
23 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าพัสดุโครงการฯ
สังกัด
โครงการฯ ป่าสักใต้
ปฏิบัติงานที่

หน่วยพัสดุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวส.
สาขาวิชา
การตลาด