ชื่อ - สกุล
ินางกนกเนตร ดำรงค์สกุล
อายุราชการ
19 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
บท.คบ.ป่าสักใต้
สังกัด
โครงการฯ ป่าสักใต้
ปฏิบัติงานที่

โครงการฯ มหาราช งานบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป