ชื่อ - สกุล
ินางวารุณี ชุ่มกลัด
อายุราชการ
10 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
ทำหน้าที่
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป ุ
ปฏิบัติงานที่

โครงการชป.เพชรบูรณ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป