ชื่อ - สกุล
ินายอนุพร รัตนไตร
อายุราชการ
16 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
ทำหน้าที่
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10 ุ
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวช.
สาขาวิชา
บัญชี