ชื่อ - สกุล
ินางไพบูลย์ ทองสุข
อายุราชการ
28 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานพัสดุ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าีที่่ีพัสดุ
สังกัด
กองพัสดุ
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวช.พณิชยการ
สาขาวิชา
ธุรกิจ-บัญชี