ชื่อ - สกุล
ินางศิริรัตน์ ทรงทองคำ
อายุราชการ
13 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
ฝ่ายบริหาร สชป.10
ปฏิบัติงานที่

โครงการฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ครุศาสตร์บัณฑิต