ชื่อ - สกุล
ินางสมปอง กาญจนานนท์
อายุราชการ
33 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
ปฏิบัติงานที่

งานบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญา
สาขาวิชา
การศึกษา