ชื่อ - สกุล
ินางภัชรา ชมผึ้ง
อายุราชการ
17 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ
สังกัด
โครงการฯ มหาราช
ปฏิบัติงานที่

โครงการฯ มหาราช

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ