ชื่อ - สกุล
ินางสาวอัจฉราภรณ์ เกษร
อายุราชการ
24 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
โครงการฯ มหาราช
ปฏิบัติงานที่

โครงการฯ มหาราช

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต