ชื่อ - สกุล
ินางราตรี น้อยเจริญ
อายุราชการ
13 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
สังกัด
โครงการชลประทานลพบุรีุ
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานลพบุรีุ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป (การเงินการธนาคาร, การบัญชี)