ชื่อ - สกุล
ินายสมโภชน์ เที่ยงน้อย
อายุราชการ
25 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
โครงการชลประทานลพบุรีุ
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานลพบุรีุ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวช.
สาขาวิชา
แผนกบัญชี