ชื่อ - สกุล
ินางวาสนา ทองคล้าย
อายุราชการ
22 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
ทำหน้าที่
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สังกัด
สำนักบริหารโครงการ โครงการฯ คลองเพรียว
ปฏิบัติงานที่

งานบริหารทั่วไป โครงการฯคลองเพรียว-เสาไห้

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ม.ศ.3
สาขาวิชา
-