ชื่อ - สกุล
ินางสาวดวงใจ ชื่นโชติ
อายุราชการ
30 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารโครงการ
สังกัด
โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
ปฏิบัติงานที่

งานบริหารทั่วไป โครงการฯคลองเพรียว-เสาไห้

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ