ชื่อ - สกุล
นางอุษา กาญจนสุนทร
อายุราชการ
6 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานธุรการ 4
ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยธุรการ
สังกัด
โครงการฯ โคกกะเทียม สชป.10
ปฏิบัติงานที่
โครงการฯ โคกกะเทียม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต