ชื่อ - สกุล
นายภิเษก ช่อทับทิม
อายุราชการ
31 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
โครงการฯ โคกกะเทียม สชป.10
ปฏิบัติงานที่
โครงการฯ โคกกะเทียม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจและการจัดการ