ชื่อ - สกุล
ินางมณีรัตน์ ถิ่นคำ
อายุราชการ
24 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
ฝ่ายโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10
ปฏิบัติงานที่

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีี
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)