ชื่อ - สกุล
นางสุกัญญา  เอี่ยมโสภณ
อายุราชการ
30  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่
สำนักชลประทานที่ 10
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต