ชื่อ - สกุล
ินายปราโมทย์ พรมชาติ
อายุราชการ
22 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานพัสดุ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่

พัสดุโครงการก่อสร้าง 2/10

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวช.พาณิชยการ
สาขาวิชา
การขาย