ชื่อ - สกุล
ินางจันทวัน สุขพรหม
อายุราชการ
24ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไปุ
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่

งานบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีี(ศศ.บ.)
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป