ชื่อ - สกุล
ินางอาภาศรี สมทอง
อายุราชการ
15 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานพัสดุ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด
โครงการก่อสร้าง 1
ปฏิบัติงานที่

โครงการก่อสร้าง 1

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีี(ศศ.บ.)
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป