ชื่อ - สกุล
ินางยุวดี ทองปั้น
อายุราชการ
28 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
โครงการก่อสร้าง 1
ปฏิบัติงานที่

โครงการก่อสร้าง 1

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีี(รป.บ)
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)