ชื่อ - สกุล
ินายยรรยง เสถียรเนตร
อายุราชการ
30 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด
สำนักโครงการขนาดใหญ่
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานสระบุรี

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป