ชื่อ - สกุล
ินางสาทร สุขายนานนท์
อายุราชการ
32ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
บท.คบ.บางบาล
สังกัด
โครงการฯ บางบาล
ปฏิบัติงานที่

งานบริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวส.
สาขาวิชา
การบัญชี