ชื่อ - สกุล
ินางพนาวัลย์ ผาสุก
อายุราชการ
22 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
ทำหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานลพบุรี

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปวส.
สาขาวิชา
การบัญชี