ชื่อ - สกุล
ินางอวยพร ทองสัมฤทธิ์
อายุราชการ
24 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 10
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป (บธ.บ)