ชื่อ - สกุล
ินางนิศารัตน์ อำพันฉาย
อายุราชการ
24 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ทำหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ปฏิบัติงานที่

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป