ชื่อ - สกุล
นายนิรันดร์ เปฏะพันธุ์
อายุราชการ
15 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้รักษาอาคารชลประทาน
ทำหน้าที่
โยธาทั่วไป
สังกัด
โครงการฯ มหาราช สชป.10
ปฏิบัติงานที่
โครงการฯ มหาราช
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ม.ศ.5
สาขาวิชา
ก่อสร้าง