ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ทำหน้าที่
ปฏิบัติงานที่
นางสุกัญญา เอี่ยมโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้่าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักชลประทานที่ 10
นางชัญญา น้อยมะโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบัญชีการเงิน สำนักชลประทานที่ 10
นายสุรณรงค์ มีมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6 หัวหน้างานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวกรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานธุรการ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักชลประทานที่ 10
นายสุเทพ ศรีทอง นายช่างชลประทาน 6 หัวหน้างานอาคารสถานที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวกรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 10
นางเกศริน ใจเย็น เจ้าพนักงานธุรการ 5 ด้านธุรการสารบรรณ สำนักชลประทานที่ 10
นางอุบลรัตน์ สุภกุล เจ้าพนักงานธุรการ 4 ปฎิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางวรรณา ชนะมารจันโท เจ้าพนักงานธุรการ 5 ปฎิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางสมพร เกียรติศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ปฎิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวนิตยา นิลน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ปฎิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวเนาวรัตน์ เทียนดี เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ปฎิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางพิมลพรรณ โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 หัวหน้าหน่วยการเงิน สำนักชลประทานที่ 10
นางจิรา พละสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 หัวหน้าหน่วยเงินเดือนฯ และทะเบียน สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวสิริพร ปิยะวงศ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 หัวหน้าหน่วยบัญชี สำนักชลประทานที่ 10
นางสุมาลี เทียนดี เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 ปฎิบัติงานในหน่วยจัดหาพัสดุ สำนักชลประทานที่ 10
นางสมใจ เอี่ยมสอาด เจ้าพนักงานพัสดุ 5 หน่วยควบคุม สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวจุฑาทิพย์ มุกกะเซ็ง เจ้าพนักงานธุรการ 5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการฯ มโนรมย์
โครงการฯ ช่องแค
นายภิเษก ช่อทับทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการฯ โคกกะเทียม
นางอุษา กาญจนสุนทร เจ้าพนักงานธุรการ 4 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการฯ โคกกะเทียม
นางเอื้อมเดือน พานเสือ เจ้าพนักงานธุรการ 5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการฯ เริงราง
นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ควบคุมงานด้านธุรการ,การ
เงิน,พัสดุ
โครงการฯ มหาราช
นางภัชรา ชมผึ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการฯ มหาราช
นางกนกเนตร ดำรงค์สกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 บท.คบ ป่าสักใต้ โครงการฯ ป่าสักใต้
นายกิตติสาร ปรีชาหาญ เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 หัวหน้าหน่วยพัสดุ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางสาวดวงใจ ชื่นโชต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหาร โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นางวาสนา ทองคล้าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นางสมปอง กาญจนานนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการฯ นครหลวง
นางสาทร สุขายนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 บท.คบ บางบาล โครงการฯ บางบาล
นางจันทรา สุทนต์ เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ 5 หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี โครงการฯ บางบาล
นางศิริรัตน์ ทรงทองคำ เจ้าพนักงานธุรการ 5 หัวหน้างานบริหารโครงการ โครงการฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
นายไพบูลย์ ทองสุข เจ้าพนักงานพัสดุ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
นางอวยพร ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
นางวารุณี ชุ่มกลัด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 หัวหน้างานบัญชีและการเงิน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
นายสมโภชน์ เที่ยงน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป โครงการชลประทานลพบุรี
นางราตรี น้อยเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี โครงการชลประทานลพบุรี
นางพนาวัลย์ ผาสุก เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการชลประทานลพบุรี
นางสายสุนีย์ สิงห์สูง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ด้านธุรการสารบรรณ โครงการชลประทานลพบุรี
นางรัชนีวรรณ หอมชื่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสระบุรี
นายยรรยง เสถียรเนตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการชลประทานสระบุรี
นายไพบูลย์ พันธ์ุศรีวรพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 บง.คป.สระบุรี โครงการชลประทานสระบุรี
นางไพลี เชียงสาพันธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ด้านธุรการ โครงการชลประทานสระบุรี
นางนิศารัตน์ อำพันฉาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานอยุธยา
นายอนุพร รัตนไตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 หัวหน้างานการเงินและบัญชี โครงการชลประทานอยุธยา
นางประภา สุคันธพฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 5 ตรวจสอบใบสำคัญ,ลงบัญชี โครงการชลประทานอยุธยา
นางปภัศศรี แก้วสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด โครงการชลประทานอยุธยา
นางยุวดี ทองปั้น เจ้าพนักงานธุรการ 5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการก่อสร้าง 1
นางอาภาศรี สมทอง เจ้าพนักงานพัสดุ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการก่อสร้าง 1
นางจันทวัน สุขพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ควบคุมงานบริหารทั่วไป โครงการก่อสร้าง 2
นายปราโมทย์ พรมชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ 5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการก่อสร้าง 2
นางมณีรัตน์ ถิ่นคำ เจ้าพนักงานธุรการ 5 หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 10