ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ทำหน้าที่
ปฏิบัติงานที่
นางสุดา ทุมเชื้อ พนักงานธุรการชั้น 3 รับ-ส่งหนังสือ สำนักชลประทานที่ 10
นางสำรัตน์ ดิษกร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 คอมพิวเตอร์-พิมพ์ดีด สำนักชลประทานที่ 10
นางกมลทิพย์ วงษ์เด่น พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 คอมพิวเตอร์-พิมพ์ดีด สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวสุดใจ มุขพันธ์ุ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 พิมพ์ดีด สำนักชลประทานที่ 10
นางฤทัย ปราบวิชัย พนักงานรักษาคลอง รับ-ส่งหนังสือ สำนักชลประทานที่ 10
นางวันเพ็ญ ศรีสุระ คนงาน รับ-ส่งหนังสือ สำนักชลประทานที่ 10
นายกิตติพงษ์ พุกยี่ นักการ-ภารโรง รับ-ส่งหนังสือ สำนักชลประทานที่ 10
นางวันเพ็ญ ธูปเทียนรัตน์
พนักงานธุรการชั้น 3 รับ-ส่งหนังสือ สำนักชลประทานที่ 10
นางเสมอจิตร์ ปัญญาโฉม ช่างฝีมือสนามชั้น 1 รับ-ส่งหนังสือ,บันทึกการประชุม สำนักชลประทานที่ 10
นางสมยา คำมณี นักการ-ภารโรง รับ-ส่งหนังสือ และทำความสะอาด สำนักชลประทานที่ 10
นางคนึงนิตพ์ พูลสุข พนักงานบัญชีชั้น 3 รับ-ส่งหนังสือ สำนักชลประทานที่ 10
นางประยงค์ สุดเตาะ พนักงานพัสดุชั้น 3 ปฎิบัติงานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางน้ำค้าง มณี คนงาน ปฎิบัติงานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวรัตนา สุคันธมาลัย ช่างฝีมือสนามชั้น 1 ปฎิบัติงานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางสุดารัตน์ ต่านแตง คนงาน ปฎิบัติงานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางนงพักตร์ มีมณ พนักงานประตูน้ำ ปฎิบัติงานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางรจนา สุคันธมาลัย พนักงานธุรการชั้น 4 ปฎิบัติงานในหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 10
นางอุดมลักษณ์ บุญเรืองศักดิ์ พนักงานบัญชีชั้น 3 ทำทะเบียนคุมฎีกาเบิก-จ่าย สำนักชลประทานที่ 10
นางเรณู พะลายะสุต พนักงานบัญชีชั้น 3 รับ-ส่งใบสำคัญ, ลงทะเบียนคุมค่ารักษา-ค่าเล่าเรียนบุตร, ลงฎีกา สำนักชลประทานที่ 10
นางรุุ่งนภา ผ่องศิร พนักงานบัญชีชั้น 3

จัดทำฎีกาเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง,เงินช่วยเหลือบุตร
พร้อมลงทะเบียน, เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า

สำนักชลประทานที่ 10
นายสุรพล พะลายะสุต พนักงานบัญชีชั้น 3 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบใบสำคัญ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวพัชรีรัตน์ คำนาค พนักงานบัญชีชั้น 3 จัดทำงบเดือน สำนักชลประทานที่ 10
นางรวีวรรณ วงษ์สมาจารย์ พนักงานบัญชีชั้น 3 ลงทะเบียนคุมค่ารักษา, ค่าเล่าเรียนของโครงการฯ สำนักชลประทานที่ 10
นางสุคนธ์ ปิ่นบุบผา พนักงานบัญชีชั้น 3 ตรวจสอบใบสำคัญค่าวัสดุ สำนักชลประทานที่ 10
นางนวรัตน์ คำส พนักงานการเงินชั้น 3 จัดทำรายละเอียดเงินเดือน, ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย สำนักชลประทานที่ 10
นางธารา ถาวรไกรกุล พนักงานการเงินชั้น 3 จัดทำฎีกาและลงทะเบียนคุมรายตัวบัตรคุม กสจ. สำนักชลประทานที่ 10
นางรัชดา ม่วงงาม พนักงานรักษาคลอง จัดทำฎีกาค่าจ้างประจำ, เงินค่าตอบแทนรายเดือน,
ค่าตอบแทนพิเศษ 2%, 4% พร้อมรายละเอียดแนบฎีกา
สำนักชลประทานที่ 10
นางทองใบ ทุมดี คนงาน ปิด-เปิดอาคาร, รับ-ต่อโทรศัพท์ สำนักชลประทานที่ 10
นางวนา สนธิพันธ คนงาน รับและเก็บเอกสารหนังสือเวียนต่าง ๆ รับรายละเอียดค่าวัสดุ-เงินเดือน, จัดพิมพ์รายงานเบิกจ่ายคลังงบประมาณ สำนักชลประทานที่ 10
นางทิพวัลย์ กลิ่นชาติ พนักงานธุรการชั้น 3 ตรวจสอบค่าแรง, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยงและค่าสาธารณูปโภค สำนักชลประทานที่ 10
นางลักขณา อุบลวัตร พนักงานรักษาคลอง พิมพ์รายงานประจำงวด, พิมพ์รายงานการเงินและบัญชี,
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการต่าง ๆ
สำนักชลประทานที่ 10
นางปูชิตา จุลโพธิ พนักงานรักษาคลอง รวบรวมใบเบิก, ใบสำคัญต่าง ๆ แยกตามโครงการฯ,
หมวดรายจ่าย, จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ
สำนักชลประทานที่ 10
นางวรุณกาญจน์ บุญปลั่ง พนักงานรักษาคลอง ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล สำนักชลประทานที่ 10
นางนาถลดา รักษ์วงษ์ไทย พนักงานรักษาคลอง รับ-ส่งพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ , ลงทะเบียนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักชลประทานที่ 10
นางวัชรา พะลายะสุต พนักงานรักษาคลอง จัดพิมพ์รายละเอียดเข้าบัญชี (ATM) แบ่งยอดฎีกาทุกประเภท,
จัดพิมพ์ภาษีเงินได้ ภงด.3ก, จัดพิมพ์ใบสำคัญค่าไฟฟ้า
สำนักชลประทานที่ 10
นางรจนา แสนสุขเจริญผล พนักงานรักษาคลอง ตรวจสอบประเภทเงิน สำนักชลประทานที่ 10
นางสมปอง จีนาวุธ คนงาน ลงทะเบียนบัตรคุม กบข.รายตัว, ลงทะเบีียนงบกลางของส่วนกลาง
และหน่วยงานฝากเบิก, ลงทะเบียนคุมค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าแรง, ค่าล่วงเวลา, บันทึกโปรแรมภาษีในส่วนของสำนักงาน, ลงบัญชีถือจ่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักชลประทานที่ 10
นางสำรวย พูนประสิทธิ์ พนักงานบัญชีชั้น 3 จัดทำใบสำคัญลงบัญชีรายวัน สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวกิตติยา  มาเจริญ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 พิมพ์เอกสารทั่วไป จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเลกทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ สำนักชลประทานที่ 10
นางสาวภาณี อัครวงษ์ พนังานรักษาคลอง พิมพ์เอกสารทั่วไป จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเลกทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ สำนักชลประทานที่ 10
นายสุรชัย สาธุเสน ยาม หัวหน้ายาม สำนักชลประทานที่ 10
นายอ๋อ สอนใหม่ ยาม หัวหน้ายาม สำนักชลประทานที่ 10
นายนาวิล จันทร์พุธ ยาม รักษาความปลอดภัย สำนักชลประทานที่ 10
นายวิชัย สุดโต ยาม ช่างไม้ สำนักชลประทานที่ 10
นายสมาน ฉ่ำชะเอม ยาม รักษาความปลอดภัย โครงการฯ โคกกะเทียม
นายสมคิด อินทร ยาม รักษาความปลอดภัย โครงการฯ โคกกะเทียม
นายไพรรัตน์ เสียงเพราะ ยาม ช่างประปา โครงการฯ โคกกะเทียม
นายบุญเรือน หอมสุข หัวหน้าคนงาน ควบคุมคนงาน สำนักชลประทานที่ 10
นางเนียม พวงภู่ คนงาน รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นางประยูร ฉายปรีชา คนงาน รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นายสมนึก บุญตุวงษ์ คนงาน รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นางประเสริฐ ศรีสลวย คนงาน รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นายสมพงษ์ ขอสุข คนงาน ช่างไม้ สำนักชลประทานที่ 10
นางราตรี อุบลแย้ม พนักงานรักษาคลอง รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นางเฉลยรัตน์ สุขธรรม พนักงานรักษาคลอง รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นายสายชล โยนจันทร์ ช่างฝีมือสนามชั้น 3 หัวหน้าช่างไม้ สำนักชลประทานที่ 10
นายโสภา ภูมิพิมพ์ คนงาน รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นางจรัญ ทัดมั่น พนักงานรักษาคลอง รักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 10
นางวรรณวิภา ลูกอินทร์ พนักงานรักษาคลอง ธุรการ สำนักชลประทานที่ 10
นายสุัพัตร บุญเล็ก พนักงานธุรการชั้น 3 งานธุรการ โครงการฯ มโนรมย์
นางจรรยงค์ ขจรกลิ่น พนักงานบัญชีชั้น 3 งานการเงิน โครงการฯ มโนรมย์
นางอุบล อุดมคณะ พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าพัสดุโครงการฯ โครงการฯ มโนรมย์
นายไพบูลย์ ม่วงทอง พนักงานพัสดุชั้น 3 ทำหน้าที่พัสดุ โครงการฯ มโนรมย์
นางบัวตั๋น ทาแก้ว พนักงานรักษาคลอง ทำหน้าี่ที่่ีงานการเงิน โครงการฯ มโนรมย์
นายภูษณะพงษ์ สุภโรจนีย์ พนักงานรักษาคลอง ทำหน้าี่ที่่ีงานการเงิน โครงการฯ มโนรมย์
นางบังเอิญ มิ่งสำแดง พนักงานรักษาคลอง ทำหน้าที่ธุรการ โครงการฯ มโนรมย์
นางธันยธรณ์ อินทร์เขียว คนงาน ทำหน้าที่งานธุรการ โครงการฯ มโนรมย์
นางวงเดือน น้ำทองดี พนักงานรักษาคลอง งานธุรการ โครงการฯ มโนรมย์
นางประเทือง มีอิสสระ คนงาน ลงทะเบียนต่าง ๆ ถ่ายเอกสาร โครงการฯ มโนรมย์
นางสาวปราณี โพธิ์เอียง นักการ-ภารโรง จ่ายน้ำมันถ่ายเอกสาร, เดินหนังสือ โครงการฯ มโนรมย์
นางบัวไลย์ แข็งธัญญะกิจ นักการ-ภารโรง นักการ-ภารโรง โครงการฯ มโนรมย์
นายครรชิต ชาติสุวรรณ ผูู้รักษาอาคารชลประทาน จ่ายน้ำมัน-เขียนทะเบียน โครงการฯ มโนรมย์
นายสมยศ ดีอ่อน คนงาน ทำสต๊อก, เขียนใบเบิก-จ่าย โครงการฯ มโนรมย์
นางเหรียญทอง พูลสวัสดิ์ คนงาน พิมพ์เอกสาร, ขอคืนหลักประกัน, แจกเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง,
ลงทะเบียนคุมสัญญา, จัดชุดใบรายงานความต้องการพัสดุ
โครงการฯ มโนรมย์
นางศรีรัตน์ วารี พนักงานรักษาคลอง พิมพ์เอกสาร, พิมพ์สัญญา, แจกเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง, ลงทะเบียนต่าง ๆ โครงการฯ มโนรมย์
นายถวัลย์ พิณเสนาะ พนักงานบัญชีชั้น 3 พนักงานบัญชี โครงการฯ ช่องแค
นายถวิล สมประสงค์ ช่างสื่อสารชั้น 3 พัสดุ โครงการฯ ช่องแค
นายสมคิด แสงนพรัตน์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน พัสดุ โครงการฯ ช่องแค
นายสมบูรณ์ สุนทรพฤกษ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ ช่องแค
นายสมปอง ข้อวันทา ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ ช่องแค
นายเชิด ลุยทอง ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ ช่องแค
นายวิเชียร วันธุรัตน์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ ช่องแค
นายคงศักดิ์ บัวศิริ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ ช่องแค
นายสุรพงษ์ วัจนสวัสดิ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ธุรการ โครงการฯ ช่องแค
นางนวรัตน์ คำสุนทร พนักงานรักษาคลอง เจ้าหน้าที่่ีการเงิน โครงการฯ ช่องแค
นางศนันทา อ่อนเมือง พนักงานรักษาคลอง เจ้าหน้าที่่การเงิน โครงการฯ ช่องแค
นางสาวเปรมฤดี พิณเสนาะ พนักงานรักษาคลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการฯ ช่องแค
นางวรรณี สุดสงวน คนงาน ทำหน้าที่่ีพัสดุ โครงการฯ ช่องแค
นางกิมล้วน จิ๋วรี พนักงานรักษาคลอง พัสดุ โครงการฯ ช่องแค
นางสาวฐิตารีย์ ทวีนุช พนักงานรักษาคลอง พัสดุ โครงการฯ ช่องแค
นางมะลิ เผื่อแผ่ พนักงานรักษาคลอง พัสดุ โครงการฯ ช่องแค
นายสมนึก สันธนะ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 หัวหน้าหน่วยบัญชี-การเงิน โครงการฯโคกกะเทียม
นางวิไลลักษณ์ ศรีสุพรรณ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ด้านการเงิน โครงการฯโคกกะเทียม
นางยุพิน ชานก พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ธุรการ-การเจ้าหน้าที่ โครงการฯโคกกะเทียม
นางกฤษณา ศรีชมภู คนงาน ธุรการ-การเจ้าหน้าที่ โครงการฯโคกกะเทียม
นางสาวทัศนา ท้าวฤทธิ์ คนงาน ด้านการเงิน โครงการฯโคกกะเทียม
นางมาจุรี ตันติวุฒ พนักงานรักษาคลอง ด้านการเงิน โครงการฯโคกกะเทียม
นางอุษา พูลพิพิธ คนงาน นักการ-ภารโรง โครงการฯโคกกะเทียม
นางนงลักษณ์ คงด่าน พนักงานรักษาคลอง ด้านพัสดุ โครงการฯโคกกะเทียม
นางรัญญา สุภา พนักงานสื่อสารชั้น 1 ด้านพัสดุ โครงการฯโคกกะเทียม
นางชุติมา พรหมวงษ์ พนักงานรักษาคลอง ด้านพัสดุ โครงการฯโคกกะเทียม
นางพวงทิพย์ ใจชื่น คนงาน ด้านพัสดุ โครงการฯโคกกะเทียม
นายเสนาะ อินทร์นุช พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี โครงการฯ เริงราง
นางสุมาลี ทองขาว พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการฯ เริงราง
นายประคอง สุขพุ่มพวง พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าหน่วยพัสดุ โครงการฯ เริงราง
นางอุไร วงศ์ช้าง พนักงานรักษาคลอง ด้านการเงินและบัญชี โครงการฯ เริงราง
นางน้ำฝน บุญยะศิลป์ พนักงานรักษาคลอง ด้านการเงินและบัญชี,คอมพิวเตอร์ โครงการฯ เริงราง
นางเสาวลักษณ์ โพธิ์ทอง พนักงานรักษาคลอง ด้านธุรการ โครงการฯ เริงราง
นางยุพิน วงษ์มอญ พนักงานรักษาคลอง ด้านพัสดุ โครงการฯ เริงราง
นางสุมนา ทองขาว พนักงานรักษาคลอง ด้านพัสดุ โครงการฯ เริงราง
นางดาวเรือง อินทร์นุช คนงาน นักการหน่วยพัสดุ โครงการฯ เริงราง
นางจันทร โพธิ์ทองคำ นักการ-ภารโรง นักการ-ภา่รโรง โครงการฯ เริงราง
นางสาวสำรี ชมวงษ ช่างฝีมือสนามชั้น 3 งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ โครงการฯ มหาราช
นางประสงค์ พรหมพงษ์ คนงาน ทำความสะอาดที่ทำการ-บ้านพัก โครงการฯ มหาราช
นางบังอร เพชรเรือง คนงาน งานด้านธุรการ โครงการฯ มหาราช
นางเกษร ศรีโยธา พนักงานรักษาคลอง ด้านธุรการ โครงการฯ มหาราช
นางพรทิพย์ รัตนประทุม พนักงานบัญชีชั้น 3 การเงิน โครงการฯ มหาราช
นางเจริญพร ชูศรี ช่างฝีมือโรงงานชั้น 2 การเงิน โครงการฯ มหาราช
นางขวัญฤทัย เกตุหิรัญ พนักงานรักษาคลอง การเงิน โครงการฯ มหาราช
นางวิภา ศรีดวงแก้ว นักการ-ภารโรง ทำความสะอาด-ถ่ายเอกสาร โครงการฯ มหาราช
นางศรีสุคนธ์ ศรีชัย พนักงานพัสดุชั้น 3 คลังพัสดุ-ทำสัญญา โครงการฯ มหาราช
นายบุญชู หรั่งแร่ พนักงานธุรการชั้น 3 ทำใบเบิกตกลงราคา โครงการฯ มหาราช
นางมาเรียม ไล้เลิศ พนักงานรักษาคลอง ทำใบเบิกตกลงราคา โครงการฯ มหาราช
นางประภา เพ็ญจันทร คนงาน เกี่ยวกับงานพัสดุโครงการฯ โครงการฯ มหาราช
นางสาวละมัย แสงนาค พนักงานรักษาคลอง เขียนใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจ้าง โครงการฯ มหาราช
นายโสภา พรหมพงษ์ คนงาน จ่ายของพัสดุ โครงการฯ มหาราช
นายวิระ รักชาติ ยาม ยาม โครงการฯ มหาราช
นายนลิต ลาดเลา ผู้รักษาิอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ มหาราช
นายสมชาย สายเขื่อนขันธ์ ยาม ยาม โครงการฯ มหาราช
นายคำรณ โปรยเงิน ยาม ยาม โครงการฯ มหาราช
นายปรีชา ดอนเจดีย์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ มหาราช
นายไพโรจน์ พฤทธิสาริกร พนักงานขับรถยนต์ ยาม โครงการฯ มหาราช
นายสำเร็จ คำสุข ยาม ยาม โครงการฯ มหาราช
นายวินิจ วรสาร ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ มหาราช
นายประชิต วัยวงษ์ศักดิ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน เปิด-ปิดน้ำในอาคารชลประทาน โครงการฯ มหาราช
นายสุจิตร สุขประเสริฐ คนงาน ตัดหญ้าบริเวณโครงการฯ โครงการฯ มหาราช
นางวาสนา วรรณกูล คนงาน ตัดหญ้าบริเวณโครงการฯ โครงการฯ มหาราช
นางต้อย ธรรมสนธิเจริญ คนงาน ตัดหญ้าบริเวณโครงการฯ โครงการฯ มหาราช
นายนิรันดร์ เปฎะพันธุ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน โยธาทั่วไป โครงการฯ มหาราช
นางทุเรียน อินทร์นุช คนงาน ตัดหญ้าบริเวณโครงการฯ โครงการฯ มหาราช
นางประเทือง ศรีภูมิ พนักงานรักษาคลอง ตัดหญ้าบริเวณคันคลอง โครงการฯ มหาราช
นางสุทิน แสวงศรี คนงาน ตัดหญ้าบริเวณโครงการฯ โครงการฯ มหาราช
นางศรีวิไล แสนทว พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน โครงการฯ ป่าสักใต้
นางวัฒนา โทนลักษณ์ พนักงานธุรการชั้น 3 พนักงานพัสดุ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางสมพงษ์ กุสี พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการฯ ป่าสักใต้
นายนิวัฒน์ พลพืชน์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน พนักงานคลังพัสดุ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางสุวรรณ์ ผดุงสุข พนักงานประตูน้ำ พนักงานบัญชี โครงการฯ ป่าสักใต้
นามละ จันทรนิยม พนักงานประตูน้ำ พนักงานธุรการ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางชูศรี จำปี พนักงานประตูน้ำ พนักงานพัสดุ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางกัญชลี กุสี พนักงานรักษาคลอง พนักงานธุรการ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางนฤมล มงคลสาร พนักงานรักษาคลอง พนักงานธุรการ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางยุพิน ฟักทอง พนักงานรักษาคลอง พนักงานบัญชี โครงการฯ ป่าสักใต้
นางอัมพร ปานทองคำ นักการ-ภารโรง นักการ-ภารโรง โครงการฯ ป่าสักใต้
นางศรีไพร โทเดช คนงาน นักการ-ภารโรง โครงการฯ ป่าสักใต้
นางวรรณี พิบูลธรรม คนงาน พนักงานพัสดุ โครงการฯ ป่าสักใต้
นางสุกัญญา ทาศรี พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นายประดิษฐ์ ขำม พนักงานบัญชีชั้น 3 หัวหน้าหน่วยบัญชี-การเงิน โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นายวุฒิชัย คงแจ๋ว พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าหน่วยพัสดุ โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นางวรรณอนงค์ ภู่เจริญ พนักงานบัญชีชั้น 3 บัญชีสวัสดิการโครงการฯ โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นางสมควร ธนานันท์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของโครงการฯ โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นางปราณี วะทา พนักงานบัญชีชั้น 3 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ โครงการฯ คลองเพรียว-เสาไห้
นางเทพีพรรณ ฉวีวงษ์ พนักงานธุรการชั้น 4 หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงิน โครงการฯ นครหลวง
นางประนอม ศิริโสม พนักงานธุรการชั้น 3 บัญชีการเงิน โครงการฯ นครหลวง
นางอุบลรัตน์ รัตนวงศา พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการฯ นครหลวง
นางจินตนา คงแจ๋ว พนักงานธุรการชั้น 3 ธุรการ โครงการฯ นครหลวง
นางกฤษณา ฆ้องเสนาะ พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าหน่วยพัสดุ โครงการฯ นครหลวง
นายมานะศักดิ์ ด้วงมหาสอน ช่างฝีมือสนามชั้น 3 พัสดุ โครงการฯ นครหลวง
นางอัมพร สายนันท์ ช่างฝีมือสนามชั้น 3 ธุรการ โครงการฯ นครหลวง
นางประไพ ยินดีสังข์ พนักงานสื่อสารชั้น 1 การเงิน โครงการฯ นครหลวง
นางเพ็ชรา สุขสำราญ พนักงานสื่อสารชั้น 1 การเงิน โครงการฯ นครหลวง
นางสาวจุฑาภัค ชัยเกตุ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 พิมพ์เอกสาร โครงการฯ นครหลวง
นายไพรัตน์ เรืองฤทธิ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน พัสดุ โครงการฯ นครหลวง
นางศรีบังอร แย้มสระโส คนงาน พัสดุ โครงการฯ นครหลวง
นางอนันต์ ตั้งทวีวัฒนา นักการ-ภารโรง นักการ-ภารโรง โครงการฯ นครหลวง
นายมานัส ประมูลสุข ยาม หัวหน้ายาม โครงการฯ นครหลวง
นายสมาน คล้ายวงษ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ นครหลวง
นายณรงค์ พานิชตระกูล ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ นครหลวง
นายวิเชียร ทวีมูล ยาม ยาม โครงการฯ นครหลวง
นายวินัย สุขสวัสดิ์ ยาม ยาม โครงการฯ นครหลวง
นายพัลลภ ชินอานต์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ นครหลวง
นายประยูร ตรีพารา ผู้รักษาอาคารชลประทาน ยาม โครงการฯ นครหลวง
นายฉลอง กูบกระี่บี่ พนักงานพัสดุชั้น 3 คลังพัสดุ โครงการฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
นางสาววารุณี สุขะนาคินทร์ พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าพัสดุ โครงการฯ บางบาล
นางจันทิมา เพชรชนะ พนักงานบัญชีชั้น 2 ตรวจสอบค่าจ้างชั่วคราว, ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล โครงการฯ บางบาล
นางสุพิศ นพรัตน์ พนักงานบัญชีชั้น 2 พิมพ์เอกสารต่าง ๆ โครงการฯ บางบาล
นางปิยะนุช จิวาลักษณ์ ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 พิมพ์ใบเบิกต่าง ๆ โครงการฯ บางบาล
นางธนาวดี เกตุบุตร ช่างฝีมือสนามชั้น 3 เขียนสลิปน้ำมัน, จ่ายน้ำมัน โครงการฯ บางบาล
นางประชุม วรรณโชติ พนักงานรักษาคลอง ลงทะเบียนใบเบิกค่ารักษาพยาบาล โครงการฯ บางบาล
นางสาววิภาพร เกิดบุญ พนักงานรักษาคลอง ตรวจสอบ, ลงทะเบียนใบเบิก โครงการฯ บางบาล
นางรุ่งศิริ พลีบัตร พนักงานรักษาคลอง ลงทะเบียนวันลา โครงการฯ บางบาล
นางอรัญญา เสมอเหมือน พนักงานรักษาคลอง ดูข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต โครงการฯ บางบาล
นางทิพวรรณ วัฒนชโนบล คนงาน คุมเงินตามประมาณการต่าง ๆ โครงการฯ บางบาล
นางสาวปัญจิรา ประสงค์ศรี คนงาน ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ โครงการฯ บางบาล
นางชนาภา อุ่นจิตร คนงาน นักการ-ภารโรง โครงการฯ บางบาล
นางสมศรี คิดฉลาด พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางสุมาลี เพชระบูรณิน พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 ปิดสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ, ลงทะเบียนวันลา โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางสาวพรรณี พลับรู้การ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ, พิมพ์หนังสือทางราชการ โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางรจนา จันทร์โต คนงาน ลงทะเบียนรับ-ส่งโทรสาร, จัดทำรายงานประจำเดือน โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางวิไล คล้ายมุข พนักงานบัญชีชั้น 3 คุมประมาณการ โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางนิภา พิพวันต์ คนงาน พิมพ์หนังสือราชการ โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางจินตนา เพ็ชรสุข พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าคลังพัสดุ โครงการฯ เพชรบูรณ์
นายสมวย อ่องยิ่ง ผู้รักษาอาคารชลประทาน ปิด-เปิดหน่วยพัสดุและเติมน้ำมัน โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางสาวจุฑาภรณ์ โทนแจ้ง พนักงานรักษาคลอง หมวดจัดหา ประกาศสอบราคา ประกวราคา โครงการฯ เพชรบูรณ์
นางละเมียด กลางถิ่น พนักงานรักษาคลอง จัดทำใบเบิกซื้อ/จ้าง วิธีตกลงราคา โครงการฯ เพชรบูรณ์
นายทองสุข พุฒหอม พนักงานธุรการชั้น 3 หัวหน้าหน่วยธุรการ โครงการชลประทานลพบุรี
นายวสันต์ สุาธรส พนักงานบัญชีชั้น 3 ด้านการเงิน โครงการชลประทานลพบุรี
นางศิริลักษณ์ เที่ยงน้อย พนักงานการเงินชั้น 3 ด้านการเงิน โครงการชลประทานลพบุรี
นางอรทิพา วงษ์สอน พนักงานการเงินชั้น 3 ด้านการเงิน โครงการชลประทานลพบุรี
นางเพยาว์ พัดทอง พนักงานบัญชีชั้น 3 ด้านการเงิน โครงการชลประทานลพบุรี
นายเพทาย เปลี่ยนสมัย ช่างฝีมือสนามชั้น 2 งานพัสดุ โครงการชลประทานลพบุรี
นางสาวราตรี ควรหัตถ์ พนักงานรักษาคลอง ด้านการเิงิน โครงการชลประทานลพบุรี
นางน้ำค้าง นุชประไพ พนักงาพิมพ์ดีดชั้น 2 พนักงานพิมพ์ดีด โครงการชลประทานลพบุรี
นางนารีรัตน์ หอมชื่น พนักงานรัษาคลอง งานพัสดุ โครงการชลประทานลพบุรี
นางสมปอง สุริยา คนงาน พัสดุ โครงการชลประทานลพบุรี
นางวัชรี พัวพันธุ์ พนักงานบัญชีชั้น 3 การเงินและบัญชี โครงการชลประทานสระบุุรี
นางเพทาย สุพล พนังานบัญชีชั้น 3 การเงินและบัญชี โครงการชลประทานสระบุุรี
นางอำไพ ชาวหนองแสง คนงาน คนงานดูแลทำความสะอาดทำการโครงการฯ และช่วยงานด้านธุรการ โครงการชลประทานสระบุรี
นางวิไล ชารีนิวัฒน์ พนังานบัญชีชั้น 3 ตรวจสอบใบสำคัญ โครงการชป.อยุธยา
นางสาวสุปราณี จิตต์ไพโรจน์ พนักงานบัญชีชั้น 3 ตรวจสอบงบเดือน โครงการชป.อยุธยา
นายวรเทพ สลัดทุกข์ พนักงานบัญชีชั้น 3 ตรวจสอบใบสำคัญ โครงการชป.อยุธยา
นายสุนทร รัมมะบุตร ผู้รักษาอาคารชลประทาน ถ่ายเอกสาร (งานบริหาร) โครงการชป.อยุธยา
นางพาณี มุสิกะโปดก คนงาน งานธุรการ โครงการชป.อยุธยา
นางปราณี สุภาษิต พนักงานรักษาคลอง ด้านธุรการ โครงการชป.อยุธยา
นางเชาวฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน รับ-จ่ายน้ำมัน คลังพัสดุ โครงการชป.อยุธยา
นางสาวทัศนีย์ สุชีวะ พนังานการเงินชั้น 3 ปฏิบัิติงานด้านารเงินและบัญชี โครงการก่อสร้าง 1
นางนิตยา ปัญญาเรือง ช่างฝีมือสนามชั้น 1 ปฏิบัิติงานด้านพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1
นางสมพงษ์ หอมสุข ช่างฝีมือสนามชั้น 1 ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1
นางสาวลดาวัลย์ ขุนจ่าศาล ช่างฝีมือสนามชั้น 1 ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1
นางพิมภา ปิ่นประัดับ นักการ-ภารโรง เปิด-ปิดทำการ, ถ่ายเอกสาร โครงการก่อสร้าง 1
นางสุรางค์ สระุบัว พนักงานธุรการชั้น 3 ธุรการ โครงการก่อสร้าง 2
นางสกาวรัตน์ ธัญวัฒนกุล พนักงานบัญชีชั้น 3 ด้านการเงินและบัญชี โครงการก่อสร้าง 2
นางสาวจำเริญ ไวยโรจน์ พนักงานบัญชีชั้น 3 ด้านการเงินและบัญชี โครงการก่อสร้าง 2
นายสมศักดิ์ รอดมุ้ย พนักงานบัญชีชั้น 3 ด้านการเงินและับัญชี โครงการก่อสร้าง 2
นางวันเพ็ญ เจริญกิจ พนักงานบัญชีชั้น 3 ด้านการเงินและบัญชี โครงการก่อสร้าง 2
นางกาญจนา โพธิ์งาม พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้่าหน่วยบัญชี โครงการก่อสร้าง 2
นายจิตร์ ฝึกกาย พนักงานพัสดุชั้น 3 ควบคุมทะเีบียนสัญญา โครงการก่อสร้าง 2
นางสาวนิตยา บุญกล่อม พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าคลังพัสดุ โครงการก่อสร้าง 2
นายโกมินทร์ นิลสนธิ พนักงานพัสดุชั้น 3 หัวหน้าหน่วยจัดหา โครงการก่อสร้าง 2
นางโสภา ฉันทนาธำรงค์สิน พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 งานบริหารทั่วไป โครงการก่อสร้าง 2
นายสุรินทร์ นุชอยู่ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 ถ่ายเอกสาร โครงการก่อสร้าง 2
นางอินทิรา สังข์มงคล ช่างฝีมือสนามชั้น 1 ควบคุมแยกประเภทวัสดุ โครงการก่อสร้าง 2
นางประนอม ศิลปชัย พนักงานบำรุงทาง ปิด-เปิดที่ทำการ โครงการก่อสร้าง 2
นายองุ่น หลอดทอง นักการ-ภารโรง ปิด-เปิดที่ทำการ, จัดเก็บเอกสาร โครงการก่อสร้าง 2
นางสาววรรณภา รุ่งกิจเจริญการ ช่างฝีมือสนามชั้น 1 ลงทะเบียนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้าง 2
นางสาวสุทิพร นุชปั้น ช่างฝีมือสนามชั้น 2 พิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการก่อสร้าง 2