รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน  2548
………………………………
 1. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ข้อมูล   ปัจจุบัน ปี 2547 หมายเหตุ
 ระดับน้ำในอ่าง  (ม.รทก.) 43.00 41.63  
 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ  (ล้าน ม.3) 960.00 733.94  
 น้ำในอ่างเทียบความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด (%) 100.00 76.45  
 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ม.3/วินาที) 62.23 19.75  
  (ล้าน ม.3/วัน) 5.38 1.71  
 ปริมาณการระบายน้ำ (ม.3/วินาที) 15.25 30.14  
  (ล้าน ม.3/วัน) 1.32 2.60  
 2. เขื่อนพระรามหก
ข้อมูล   ปัจจุบัน ปี 2547 หมายเหตุ
 ระดับน้ำเหนือเขื่อนฯ (ม.รทก.) 7.50 6.37  
 ปริมาณการระบายน้ำ (ม.3/วินาที) 29.81 0.00  
  (ล้าน ม.3/วัน) 2.58 0.00  
 ปริมาณน้ำผันเข้าคลองระพีพัฒน์ (ม.3/วินาที) 61.96 56.31  
  (ล้าน ม.3/วัน) 5.35 4.87  
 3. เขื่อนเจ้าพระยา
ข้อมูล   ปัจจุบัน ปี 2547 หมายเหตุ
ปริมาณน้ำที่ จ.นครสวรรค์ (ม.3/วินาที) 770 398  
  (ล้าน ม.3/วัน) 66.53 34.39  
ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (ม.รทก.) 16.60 15.30  
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (ม.3/วินาที) 593 80  
  (ล้าน ม.3/วัน) 51.24 6.91