โทร. 0-3622-7081
E-mail : Reongrang@thaimail.com
คณะผู้จัดทำ :
นายศุภกร            เชียรเจริญ         ที่ปรึกษา
นายจักริน            ประเสริฐสุวรรณ  บรรณาธิการ
นายปภัศร์            ปทุมวัฒน์          รองบรรณาธิการ
นางเอื้อมเดือน      พานเสือ            เลขานุการ
นายผดุงศักดิ์        ผ้าเจริญ            ผู้สื่อข่าว
นายจักรพันธ์        อรวิบูลย์ศิริ        ผู้สื่อข่าว
นางสาวธนิยา        ศรีทองสุข         ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘  ฉบับนี้มีรายงานพิเศษ เรื่องการตั้งคณะกรรมการคุม 25 ลุ่มน้ำ และ การบริหารจัดการชลประทานสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนาดใหญ่-ขนาดกลาง ต่อจากฉบับที่แล้ว และก็มีเฮฮาริมน้ำสนุก ๆ ด้วยค่ะ
 
การบริหารจัดการชลประทาน
สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนาดใหญ่-ขนาดกลาง        องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน หมายถึง  กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
1. กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานที่มีสถานภาพไม่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างขององค์กรฯ ประกอบด้วย หัวหน้า และสมาชิกผู้ใช้น้ำ อาจมีผู้ช่วย ตามความจำเป็น กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความเหมาะสมในการดูแลพื้นที่ ต่ำกว่าระดับคลองซอย เช่น ระดับคู/ท่อ2.
2. กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในระดับคลอง หรือโครงการที่มีสถานภาพไม่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างขององค์กรฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร
3. สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน
สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในระดับคลอง หรือโครงการที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 23 ว่าด้วย "สมาคม" โครงสร้างขององค์กรฯ ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในระดับคลอง หรือโครงการที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511  โครงสร้างขององค์กรฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหลักการในการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานแต่ละโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ทั้งปัญหาน้ำแล้ง และน้ำท่วม โดยแยกออกเป็นแผนระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่วิกฤตทั้ง 9 อ่าง ใน 4 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ที่มีปริมาณน้ำน้อยผิดปกติเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันจะมีการ X-ray ทุกพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นแผนระยะสั้น ซึ่งจะเริ่มต้นได้ต้นปี 2549
ขณะเดียวกัน ยังให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบของกรมชลประทานในพื้นที่เป็นเจ้าภาพคิดอย่างเบ็ดเสร็จ มีการกระจายอำนาจลงไป ทั้งระดับรองอธิบดีผู้อำนวยการสำนักงานในการบริหารจัดการ และใช้การบริหารแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว แก้ไขปัญหาและรับมือได้ทันท่วงที ซึ่งในส่วนกลางได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลจากทั้ง 25 ลุ่มน้ำ นำมาปรับแผนการใช้น้ำ หรือวางแผนในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมร่วมกับผู้บริหารของกรมชลประทานเมื่อ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงแผนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำโขงด้วย โดยกรมชลประทานได้เสนอมาตรการระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว เพื่อทำการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อสำรองใช้ในฤดูแล้งของลุ่มน้ำโขง
มาตรการระยะเร่งด่วนประกอบด้วย
1. การทำประตูระบายน้ำริมน้ำโขง จำนวน 15 แห่ง (ทำเสร็จสิ้นแล้ว 3 แห่ง) วงเงิน 2,793 ล้านบาท
2. สร้างทำนบชั่วคราวในลำน้ำสาขา 154 แห่ง วงเงิน 20.87 ล้านบาท
3. ทำแก้มลิงในลำน้ำสาขา 15 แห่ง งบประมาณ 2.64 ล้านบาท
                ส่วนมาตรการระยะสั้นจะสร้างประตูระบายน้ำ ฝาย และฝายยางในลำน้ำสาขา 63 แห่ง งบประมาณ 2,437 ล้านบาท
                สำหรับมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สั่งการให้กรมชลประทานทำการศึกษาการผันน้ำจากแม่น้ำโขง ผ่านประตูระบายน้ำห้วยหลวง ที่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปลงห้วยหลวง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดระยะในการศึกษา ให้กรมชลประทานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จากนั้นจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
 
ชายหนุ่ม        :        บ้านคุณอยู่ซอยเปลี่ยว ให้ผมไปส่งดีกว่า
หญิงสาว        :        ซอยมันแคบ กลับรถลำบากนะคะ
ชายหนุ่ม        :        ไม่เป็นไรครับ ผมถอยหลังออกได้
เมื่อแต่งงานกันผ่านไป 5 ปี...
ภรรยา           :        พี่ ๆ กลับเถอะ ดึกมากแล้ว
สามี              :        จะคุยกับเพื่อน กลับไปก่อนซิ
ภรรยา           :        ซอยมันเปลี่ยว อันตรายนะพี่ ฉันกลัวถูกข่มขืน
สามี              :        ไม่หรอกน่า ... เดี๋ยวนี้โจรมันรู้จักเลือก