สำนักชลประทานที่ 10
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548
มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 10
เข้าร่วมพิธีจำนวน 343 คน